برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1398
کد 42

روش نوین تشخیص سرطان

مطالعه ی بیان ژن های hsamiR-515-5p، hsamiR-623 و hsamiR-1272-3p و سطح پروتئین Notch1در نمونه های بافتی سرطان کبد

هپاتوسلولار کارسینوما نوعی سرطان اولیه کبد بوده و این سرطان عمدتا در افراد با بیماری مزمن کبدی و سیروز شایعتر است.RNAتام از بلوکهای بافتی پارافینه شده استخراج شده و میزان بیان ژنی miR-515، miR-623 و miR-1272 توسط تکنیک Real-Time Quantitative Reverse Transcription PCR سنحیده شدند.آنالیز داده ها نشان داد که میزان بیان miR-515، miR-623 و miR-1272 در بافتهای سرطانی بترتیب 8/3، 7/4، و 9/2 برابر بافتهای نرمال بود