برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش و کبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1398
کد 42

روش نوین تشخیص سرطان

مطالعه ی بیان ژن های hsamiR-515-5p، hsamiR-623 و hsamiR-1272-3p و سطح پروتئین Notch1در نمونه های بافتی سرطان کبد

هپاتوسلولار کارسینوما نوعی سرطان اولیه کبد بوده و این سرطان عمدتا در افراد با بیماری مزمن کبدی و سیروز شایعتر است.RNAتام از بلوکهای بافتی پارافینه شده استخراج شده و میزان بیان ژنی miR-515، miR-623 و miR-1272 توسط تکنیک Real-Time Quantitative Reverse Transcription PCR سنحیده شدند.آنالیز داده ها نشان داد که میزان بیان miR-515، miR-623 و miR-1272 در بافتهای سرطانی بترتیب 8/3، 7/4، و 9/2 برابر بافتهای نرمال بود