برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : رئیس مرکز
اسامـی افــــراد : محمد حسین صومی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33351688 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : مدیر مرکز
اسامـی افــــراد : زینب نیک نیاز شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33351688 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهشي
اسامـی افــــراد : سيد كاظم ميري نژاد شماره داخلــی : 1238
شماره مستقیم : 33367499 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : مدير آموزشي
اسامـی افــــراد : علي اصغرپوري شماره داخلــی : 1239
شماره مستقیم : 33367473 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهشی
اسامـی افــــراد : شهناز نقاشي شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33367473 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : هیات علمی و مسئول ثبت بیماریها
اسامـی افــــراد : ليلا واحدي شماره داخلــی : 3046
شماره مستقیم : 33352601 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : مسئول دبيرخانه
اسامـی افــــراد : فرهاد نظري شماره داخلــی : 1232
شماره مستقیم : 33354844 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : مسئول آزمايشگاه ژنتيك
اسامـی افــــراد : سوسن گرامی شماره داخلــی : 1255
شماره مستقیم : 33347055 شمــاره فـکـس :